Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga!

(+372) 53 477 636

Õigusabi osutamise valdkonnad:

Claudius Õigusbüroo õigusblogi

 

Claudius Õigusbüroo õigusblogist leiate nii meie juristide poolt kirjutatud artikleid aktuaalsetel teemadel, kui ka viiteid asjakohastele ja harivatele postitustele teiste autorite poolt. Meie eesmärk ei ole oma õigusblogis avaldada keeruka sisuga õigusteaduslikke arvamusi, vaid tuua veebilehe külastajateni erinevat sellise sisuga teavet, mis võib aidata igapäevaeluga seotud asjaolude olemust paremini mõista. Nii oleme oma klientidele ja veebilehe külastajatele justkui perejuristiks. Ning loomulikult - kui vajate individuaalset nõustamist, võite julgesti pöörduda meie juristide poole ilma igasuguse häbita - meie jaoks pole rumalaid küsimusi. Loodame, et meie õigusblogist saadav informatsioon võimaldab Teil paremini tundma õppida oma õigusi ning aitab hoiduda valest tegutsemisest ja sellega kaasneda võivast võimalikust kahjust.

Sotsiaalvõrgustike lehtedele postitame viiteid nii meie juristide kui teiste autorite artiklitele, olulisematele riigikohtulahenditele ja seadusemuudatustele. Lisaks võib nendelt lehtedelt leida muud põnevat ja kasulikku, näiteks infot tasuta koolituste või tähtsate sündmuste kohta nii meie õigusbüroos kui ka mujal maailmas.

 

    

 
 
Vali õigusalane postitus valdkonna järgi
 

Perekonnaõigus

Elatis

Hooldusõigus ja suhtlemise kord

Lapse äraviimine või kinnihoidmine, lapserööv

Blog(id2)

TARBIJAKÄENDUSLEPINGU LÕPPEMISE ERISUSED.
Kas käenduslepingut üldse on võimalik ülesse öelda?

© Claudius Law Office

Levinud on arusaam, et justkui käendusleping on miski, mida ei saagi ülesse öelda ning seda võib Teile kinnitada ka laenuandja.

Ühe VÕIMALUSE annab võlaõigusseaduse § 154, mis sätestab tarbijakäenduslepingu lõppemise erisused.

Tulevase kohustuse tagamiseks sõlmitud TÄHTAJATU tarbijakäenduslepingu võib käendaja igal IGAL AJAL ÜLES ÖELDA.

KUI niisugune leping on TÄHTAJALINE, võib lepingu üles öelda viie aasta möödudes lepingu sõlmimisest.

Oluline on panna tähele, et pärast tarbijakäenduslepingu ülesütlemist jääb käendus ENNE ülesütlemist tekkinud kohustuse eest KEHTIMA.

Kas kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda abivajajalt või tema pereliikmelt tasu sotsiaalteenuse osutamise eest?

© Claudius Law Office

Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi PS) sätestab, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest, et riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet ja et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHK) kohaselt on kohalike omavalitsuste kohustus korraldada sotsiaalteenuseid. See tähendab kohustust tagada vajalikud sotsiaalteenused, selgitada välja inimese abivajadus ning vajadusel osaleda sotsiaalteenuse kulude katmisel.

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus (edaspidi SÜS) sätestab, et sotsiaalsed õigused ja sotsiaalkaitsesüsteem põhinevad solidaarsusel ja et sotsiaalkaitsesüsteemi osad on isiku ja perekonna omavastutus, riigi ja kohaliku omavalitsuse korraldatud ja antavad hüvitised (makstav rahaline hüvitis ja/või antav mitterahaline hüvitis), kindlustuse vormis korraldatud hüvitised, kuid ka muud seaduses sätestatud sotsiaalkaitsesüsteemi osad.

Kuidas kohalik omavalitsus otsustab, milline sotsiaalteenustest on abivajajale kõige sobivam ja millest sõltub inimeselt võetava tasu suurus?

About the unlawful removal or retention of a child

© Claudius Law Office

The lawyers of Claudius Law Office Keiu Roosimägi and Andrei Antosijev successfully represented a client in a case wherein a child born out of a marriage of the American father and Estonian mother lived alternately in the United States and Estonia with the parents. The parents divorced and the child returned to the States in the middle of 2016 in order to go to school there and live with the father. The child came to Estonia in June 2017 to visit the mother for the summer holiday, but in August 2017, the mother informed the father by e-mail that despite the parents’ agreement that the child will return to the United States after a holiday with the mother, the child will remain in Estonia and start school in Estonia. The mother also initiated proceedings in Estonia for partial termination of joint custody and its delivery to the mother. In no letter preceding the summer holiday did the mother indicate that the child should stay living in Estonia after the holiday. Therefore, the father had no reason to believe that the child would not return to the United States when sending the child to Estonia. The child wrote to the court in their own hand that they consider themselves to be an American.

 

Elatis asenduskoduteenusel viibivale lapsele

Vanema varalise seisundi arvestamine elatise määramisel

Elatise vähendamine alla miiniummäära

© Claudius Õigusbüroo

Tsiviilasjas 2-16-100215 selgitas kolleegium asenduskoduteenuse rahastamise põhimõtteid ja eesmärki ning võimalust vähendada elatise summat alla miinimummäära seetõttu, et laps viibib asenduskoduteenusel.

Nimetatud kaasuses Tallinna linn (Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kaudu, eestkostja) esitas laste nimel Pärnu Maakohtule laste isa ja ema vastu maksekäsu kiirmenetluse avaldused, milles palus iga lapse kasuks kummaltki vanemalt välja mõista elatise 200 eurot kuus. Vanemad esitasid maksekäsu kiirmenetluse avaldustele vastuväited ning nõuded anti üle menetluse jätkamiseks hagimenetluses.

Hagiavalduse kohaselt eraldas Lasnamäe linnaosa vanem korraldusega lapsed perekonnast ja nad paigutati Tallinna Lastekodu väikelaste varjupaika. Lapsed on Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel riiklikul ülalpidamisel. Maakohus võttis vanematelt laste suhtes ära hooldusõiguse ja määras lastele eestkostja (Tallinna linn) kuni laste täisealiseks saamiseni.

 

Vanema isiklik ärakuulamine ühise hooldusõiguse lõpetamise asjas vanema vangistuses viibimise puhul

© Claudius Õigusbüroo

Tsiviilasjas nr 2-17-507 selgitas tsiviilkolleegiumi kogu koosseis vanema isikliku ärakuulamise sisu ühise hooldusõiguse lõpetamise asjas.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (lühend - TsMS) kohaselt vanema õigusi lapse suhtes puudutavas menetluses kuulab kohus vanemad ära. Vanemate isiklike õiguste osas kuulab kohus vanemad ära isiklikult. Kui menetlus toimub lapse heaolu ohustamise üle, kuulab kohus vanemad isiklikult ära ja arutab nendega lapse huvide kaitset. Vanemate ärakuulamise korraldamisel arvestab kohus sellega, kas vanem on olnud lapse või teise vanema suhtes vägivaldne.

Vanemat, kellel vanema õigusi ei ole või kelle lapsed on antud eestkoste alla, ei pea kohus ära kuulama, kui ärakuulamine asja lahendamisele või asjaolude selgitamisele ilmselt kaasa ei aita. Kohus ei pea vanemaid ära kuulama, kui sellest tekkiva viivitusega kaasneks ilmselt oht lapse huvidele.

Kõnealuse kaasuse avalduse kohaselt sündis ema ja isa kooselust 27. septembril 2009 laps, kelle hooldusõigusega seotud vaidlused tekkisid 2015. aastal, mil vanemate kooselu lõppes. Ema pooldas lapse ja isa suhtlemist, kuid isa ei ole olnud nõus kokku leppima lapsega suhtlemise korda ning on ema ähvardanud ja kasutanud tema vastu mitmeid kordi vägivalda. Isa on kohtuotsusega mõistetud süüdi vägivallategude eest ema vastu ja teda karistati kuu pikkuse vangistusega.

Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.