Õigusabi väärtusi hindavast õigusbüroost!

Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades alates nõustamisest kuni kohtus esindamiseni. Oleme keskendunud teenuse osutamisele läbi interneti (Skype, e-post, e-toimik jms), et võimaldada klientidel hoida kokku aega ja raha ning muuta klientide elu mugavamaks. Vajadusel või kliendipoolse soovi korral kohtub Claudius Õigusbüroo jurist kliendiga viimase asu- või tegevuskohas.

Claudius Õigusbüroo klientideks on nii füüsilised isikud, ettevõtjad kui ka erinevad kohalikud või rahvusvahelised organisatsioonid. Meie juristid nõustavad kliente üle Eesti, samuti osutame õigusabi klientidele, kes viibivad välisriigis. Lisaks eesti keelele osutab Claudius Õigusbüroo õigusabi vene ja inglise keeles.

Claudius Õigusbüroo teeb igapäevaselt koostööd notarite, kohtutäiturite, riiklike institutsioonide ja muude era- või avalikõiguslike asutustega.

Kõik Claudius Õigusbüroo töötajad on erialase kõrghariduse, laia silmaringi ja avatud meelega. Meie meeskonnaliikmed tegelevad järjepidevalt enese koolitamise ja arendamisega kõikidel tasanditel. Claudius Õigusbüroos töötamise eelduseks on kõikidel töötajatel hariduse miiniumnõudeks riiklikult tunnustatud magistrikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Claudius Õigusbüroo eesmärk on pakkuda klientidele võimalust kaitsta oma seadustest tulenevaid õigusi ja panustada ühiskonna kujunemisele, mis on rajatud viisakusele, õiglusele ja igakülgsele turvalisusele. Claudius Õigusbüroo hindab kõrgelt eetilist käitumist ja väärtusi, mis põhinevad humaansetel ühiskonnamudelitel.

Meie kliendid väärivad parimat teenindust ja õigusabi osutamist viisil, mis on kohandatud kliendi individuaalsete vajadustega. Me usume, et elu on mõeldud olema lihtne ja kerge.

Kes oli Claudius?

Claudius õigusbüroo nimi on pärit Vana – Rooma keisrilt Tiberius Claudius Drusus Caesar’lt (sünninimi Tiberius Claudius Nero Germanicus), kes valitses aastatel 41 pKr – 54 pKr. Ajaloost teatakse Claudiust, kui kehva tervisega isikut, keda paljud pidasid nimetatud asjaolu tõttu ka vaimse puudega isikuks. Vaatamata terviseprobleemidele sai Claudiusest valitseja, kes tegutses muuhulgas kohtunikuna. Claudius algatas kohtusüsteemi reformi, luues eelkõige õiguslikud tagatised nõrkadele ja kaitsetutele.

Claudius Õigusbüroo sotsiaalse ettevõtjana

Claudius Õigusbüroole on südamelähedaseks kujunenud panuse andmine eesti ühiskonna arendamisele, mis on rajatud viisakusele, õiglusele ja igakülgsele turvalisusele. Eelkõige tuleks muuta ühiskondlikke hoiakuid erivajadustega inimestesse, selleks pakub Claudius neist nõutavat kvalifikatsiooni ja võimeid omavatele väärilist tööd õiglase tasu eest. Koostöös avaliku ja kolmanda sektoriga innustaksid sellised tulevikuvaated erivajadustega noori omandama õigusalast kõrgharidust. Meie üks moto on: Õiglus pole puudega. Justice is not disabled.

Meie visioon

Õigusbüroo eesmärk on olla aastaks 2022 Eesti kõige kliendi‐ ja töötajasõbralikum eraõiguse valdkonna õigusbüroo.

Meie missioon

Õigusbüroo missioon on pakkuda kvaliteetset, kiiret ja soodsat paindlikus vormis õigusabi teenust, võimaldada nõutud kvalifikatsiooni omavatel puuetega inimestel teha kõrgelthinnatud ning õiglaselt tasustatud tööd ja edendada ühiskondlikku usaldust ettevõtte suhtes, kus töötavad ka erivajadustega inimesed.

Claudius Õigusbüroo väärtused

  • § Kvaliteet. Ettevõtte personali moodustavad laia silmaringi, avatud meele ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajad, kes tegelevad pidevalt enese arendamise ning uute teadmiste – oskuste hankimisega. Kvaliteedi tagab kohusetundlikkus, sihikindlus, põhjalikkus ja erialased kõrged teadmised ning pikaajalised kogemused. Teeme oma tööd pühendunult ja usume, mida teeme! Oleme valmis võtma vastutust!
  • § Konfidentsiaalsus. Me ei edasta kliendilt või koostööpartnerilt saadud informatsiooni kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui vastav nõue tuleneb seadusest või omame kliendi või koostööpartneri nõusolekut.
  • § Lojaalsus. Õigusabi osutamisel ja ülesande täitmisel lähtume kliendi huvidest ega teosta tegevust, mis võib nimetatud huvi ükskõik millisel moel kahjustada.
  • § Paindlikkus. Arvestame klientide erinevaid vajadusi, läheneme olukorrale juhtumipõhiselt.
  • § Kiirus. Asume probleemi lahendama kohe. „Mõistlik aeg“ tähendab meie jaoks täna, mitte homme!
  • § Soodne. Claudius Õigusbüroo osutab õigusabi peamiselt interneti vahendusel, mille tõttu ei kajastu büroo rendikulud teenuse hinnas.
  • § Mugavus. Osutame õigusabi Skype vahendusel üle maailma, sõltumata kliendi asukohast. Vajadusel või kliendipoolse soovi korral kohtub Claudius Õigusbüroo jurist kliendiga viimase asu- või tegevuskohas.

Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.