Claudius Õigusbüroo - tööõigusabi kiirelt, soodsalt ja mugavalt!

Claudius Õigusbüroo nõustab kliente kõiges, mis on seotud töösuhetega. Koostame Teile vajalikud juriidilised dokumendid (tööleping, kollektiivleping, töökorralduse reeglid, hoiatus, ülesütlemisavaldus jms), samuti parandame ja täiendame juba olemasolevaid dokumente. Esindame nii tööandjaid kui töövõtjaid töövaidluskomisjonis ja/või kohtus, peame läbirääkimisi töövaidluste kohtuvälise lahenduse leidmiseks. Aitame Teil lahendada personali värbamise, kohustuslike registreerimiste ja maksudega seotud õiguslikud probleemid ning abistame töötervishoidu ja –ohutust, elamis- ja töölubasid puudutavas. Claudius Õigusbüroo juristid viivad läbi ka tööõiguse alaseid koolitusi.

Tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 29 on Eesti kodanikul õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt tööle ega teenistusse, välja arvatud kaitseväeteenistus või selle asendusteenistus, tööd nakkushaiguse leviku tõkestamisel, loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning töö, mida seaduse alusel ja korras peab tegema süüdimõistetu. Töötingimused on riigi kontrolli all. Töötajate ja tööandjate ühingutesse ja liitudesse kuulumine on vaba.

Claudius Õigusbüroo abistab Teid järgmistes küsimustes:

 • § töötaja ja tööandja õigused ning kohustused;
 • § töötaja vastutuse piirangud ja tööandja vastutus;
 • § töösuhtega seotud dokumentide koostamine, parandamine ja täiendamine;
 • § töölepingu sõlmimine, muutmine, tühistamine, lõppemine, kehtivus, üleminek;
 • § töötingimused;
 • § töölepingu sõlmimine alaealisega;
 • § lepingueelsed läbirääkimised;
 • § töölähetus;
 • § saladuse hoidmise kohustus (tootmis- või ärisaladus), konkurentsipiirang ja leppetrahv;
 • § tasustamissüsteemid ja soodustused;
 • § töötaja koolitamine ja koolitamiskulud;
 • § töö- ja puhkeaeg, puhkus;
 • § töösuhtega seotud vaidlused;
 • § juhatuse ja nõukogu liikme lepingud ning tasud;
 • § registreerimised riiklikes registrites, maksud;
 • § koondamine, kollektiivne koondamine;
 • § elamis- ja tööload;
 • § töötervishoid- ja ohutus;
 • § andmekaitse ja privaatsusõigus.

Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes. Teie parimaks abistamiseks võtke julgelt ühendust meie juristiga! Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.

Õigusabi Claudius Õigusbüroo õigusblogist:

Riigikohtu lahend annab teise EL-i liikmesriiki lähetatud EL-i kodanikust töötajatele töötasu osas kindlustunnet

Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.