Contact the lawyer of Claudius Law Office for your legal matters!

(+372) 53 477 636

 

Fields of law represented at Claudius Law Office:

 
Kelle kontole tuleb kanda alaealise lapse elatis? Kas elatist võib vähendada peretoetuse võrra? Kas lapsele tehtavad kulutused (nt kinopileti) võib elatisest maha arvestada?

© Claudius Law Office

Claudius Õigusbüroo jurist Karina esindas klienti õigusvaidluses, kus lapsega kooselav vanem nõudis alaealise lapse (hageja) nimel elatist, sh elatist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Lapse teine vanem (kostja) vaidles nõuetele vastu, väites, et tasus elatist hagejale ehk lapsele avatud arveldusarvele, kuid mitte lapsega kooselava vanema kontole ning seda vastavalt suulisele kokkuleppele lapsega kooselava vanemaga. Kõnealusele kontole oli ligipääs vaid lapsel, kuid mitte lapsega kooselaval vanemal. Samuti väitis kostja, et ta andis lapsele ülalpidamist vahetult, näiteks last kinno viies ja piletite eest makstes või lapse trenni eest tasudes. Lisaks taotles kostja elatise vähendamist lapsetoetuse võrra.

Kohus jõudis seisukohale, et kostja poolt tehtud kulutused kinole ei ole käsitletavad elatise maksmisena. Kohus selgitas, et ülalpidamise andmine rahas, igakuiselt ettemakstult, võimaldab elatist lapse heaks vahetult kasutaval vanemal arvestada nimetatud summaga kulude planeerimisel. Erinevate teenuste ja kaupade eest tasumine ülalpidamise andmisena ei anna sellist kindlust ega täida ülalpidamise eesmärki. Kui lapsest lahus elav vanem soovib lisaks igakuisele elatisele osta lapsele muid asju ja tasuda teenuste eest (s.h treeningute eest), siis võib ta seda teha täiendavalt igakuisele elatisele või saavutada vastavasisuline kokkulepe lapsega kooselava vanemaga.

Samuti selgitas kohus, et kui lapse ema soovib, et elatis kantakse üle tema pangakontole ning ei ole andnud nõuolekut ega kiida heaks, et ülalpidamiskohustust täidetakse muul viisil, siis lapsest lahuselava vanemana ei saa kostja valida, kuidas ülalpidamist lapsele anda.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt on alla 18-aastasel füüsilisel isikul piiratud teovõime. Kui kohustus on täidetud sellisele isikule, siis loetakse kohustus võlaõigusseaduse järgi täidetuks, kui piiratud teovõimega võlausaldajale täideti kohustus tema seadusliku esindaja nõusolekul või kui seaduslik esindaja kiitis täitmise heaks. Vaid siis, kui lapse eest igapäevaselt hoolitsev vanem annab eelnevalt nõusoleku ülalpidamisekohustuse täitmiseks alaealisele lapsele või kiidab sellisel viisil antud ülalpidamiskohustuse täitmise hiljem heaks, on elatise maksmiseks kohustatud vanem oma kohustuse kohaselt täitnud. Kui vastav nõusolek või heakskiit puudub, ei ole ülalpidamiskohustus kohaselt täidetud.

Tsiviilasja materjalidest nähtus kohtule, et e-kirjaga on lapse ema avaldanud, et ta ei ole selle vastu, kui kostja lapsele taskuraha annab või hoiukonto avab, aga ta ei käsitle seda elatise tasumisena.

Mis puudutab peretoetust ja selle laekumist lapse emale, selgitas kohus, et iseenesest ei ole välistatud nimetatud asjaolu arvesse võtmine elatise vähendamisel, kuid kohtul on võimalik vähendada alaealisele lapsele väljamõistetavat elatist alla seaduses sätestatud miinimumsuuruse üksnes kostja taotlusel ja juhul, kui kostja esiletoodud ning tõendatud asjaolud seda võimaldavad. Perekonnaseaduse sätetest ei tulene, nagu võiks kohus miinimummääras väljamõistetavat elatist vähendada üksnes seetõttu, et elatist saama õigustatud lapsel on perehüvitiste seaduse alusel õigus saada lapsetoetust.

Kui seadusandja eesmärgiks oleks olnud alati vähendada perekonnaseaduses sätestatud elatise miinimummäära poole lapsetoetuse võrra, siis oleks see selliselt ka sätestatud, sest lapsetoetust makstakse kõigile teatud vanuses lastele olenemata nende tegelikust vajadusest.

Kostja esiletoodud asjaolud ei olnud kohtu hinnangul elatise vähendamise aluseks. Seega ei pidanud kohus antud asjas põhjendatuks elatist peretoetuste arvel vähendada.

👉 Küsi julgesti ja lase endal elada rahuliku südamega!

‼ www.claudiuslaw.com
‼ Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga!
‼ (+372) 53 477 636, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elatis, elatise vähendamine peretoetuse võrra

Contact a lawyer of Claudius Law Office by the contact form!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Law Office respects your right to privacy, we will process your personal details and information provided to us only in the extent necessary of giving you the best legal aid!